14.1 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
14.2 วงจรตัวต้านทาน
14.3 วงจรตัวเก็บประจุ
14.4 วงจรตัวเหนี่ยวนำ

1. บอกความจำเป็นที่ต้องนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวมาต่อวงจรได้
2. เขียนวงจรตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำแบบต่างๆ ได้
3. เขียนลายวงจรพิมพ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ได้
4. บอกคุณสมบัติของตะกั่วบัดกรีได้
5. บอกหน้าที่การทำงานของหัวแร้งได้
6. อธิบายขั้นตอนการทำความสะอาดหัวแร้งได้
7. อธิบายลำดับขั้นตอนการบัดกรีได้

 

14.1 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

 

             อุปกรณ์พวกสารกึ่งตัวนำจะมีขนาดเล็ก  การทำงานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสามารถทำงานได้ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน  ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดดๆ แต่ต้องประกอบร่วมอุปกรณ์อื่นๆ  และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอื่นๆ โดยประกอบขึ้นมาในรูปวงจร  วงจรที่ประกอบขึ้นมาได้นี้้ต้องอาศัยคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวเหล่านั้น  โดยทำงานแบบประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  จึงทำให้วงจรทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้ถูกต้อง

            การทำความเข้าใจในการทำงานของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จำเป็นต้องทำความเ้ข้าใจคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์ประกอบร่วมแต่ละตัวก่อน  จึงจะสามารถทำความเ้ข้าใจคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์ประกอบร่วมแต่ละตัวก่อน  จึงจะสามารถทำความเข้าใจวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้  เพราะอุปกรณ์แต่ละตัวในวงจรมีผลต่อการทำงานของ  วงจรเหมือนกัน  การทำงานที่ผิดปกติกของอุปกรณ์เพียงตัวใดตัวหนึ่ง  ย่อมมีผลต่อความผิดปกติของวงจรทั้งหมด  วงจรทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานมีมากมายมหาศาล  การศึกษาทำความเข้าใจทั้งหมดคงทำได้ยาก  และไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น  เพราะการจะเข้าใจการทำงานของวงจรใดๆ ก็ตาม  ต้องเข้าใจพื้นฐานการทำงานของส่วนประกอบในวงจรแต่ละตัว  เมื่อนำมาประกอบวงจร  การวิเคราะห์การทำงานก็ยังใช้คุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์มาทำการวิเคราห์เช่นเดิม  ดังนั้นไม่ว่าเป็นวงจรอะไรก็ตามสามารถวิเคราะห็การทำงานได้เช่นเดียวกัน

 

14.2 วงจรตัวต้านทาน

 

 

            วงจรตัวต้านทาน (Resistor Circuit) คือการต่อตัวต้านทานแต่ละตัวร่วมกัน  โดยจัดในรูปวงจร  สามารถจัดวงจรตัวต้านทานได้ 3 แบบ คือ  วงจรอนุกรม   วงจรขนาน  และวงจรผสม  วงจรตัวต้านทานแต่ละชนิดมีคุณสมบัติของวงจร  แตกต่างกันไปดังนี้

 

14.2.1  วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม

 

            วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม (Series Resistor Circuit) เป็นการนำตัวต้านทานแต่ละตัวมาต่อเรียงลำดับกันไปชนิดหัวต่อท้ายเป็นลำดับไปเรื่อยๆ ลักษณะการต่อวงจรแสดงดังรูป 14.1

 

 

            การต่อตัวต้านทานแบบนี้  ทำให้ค่าความต้านทานรวมของวงจรเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวต้านทานที่นำนำมาต่อเพิ่ม  การหาค่าความต้านทานรวมในวงจรแบบอนุกรมสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

 

 

 

 

14.2.2  วงจรตัวต้านทานแบบขนาน

 

           วงจรตัวต้านทานแบบขนาน (Parallel Resistor Circuit) เป็นการนำตัวต้านทานแต่ละตัวมาต่อคร่อมขนานกันทุกตัว  มีจุดต่อคร่อมร่วมกัน 2 จุด ลักษณะการต่อวงจร  แสดงดังรูปที่ 14.2

 

 

            การต่อต้วต้านทานแบบนี้  ทำให้ค่าความต้านทานรวมของวงจรลดลง  ได้ค่าความต้านทานรวมในวงจรน้อยกว่าค่าความต้านทานของตัวต้านทานตัวที่น้อยที่สุดในวงจร  การต่อตัวต้านทานแบบขนานสามารถเขียนสมการได้ดังนี้

 

 

 

14.2.3  วงจรตัวต้านทานแบบผสม

 

           วงจรตัวต้านทานแบบผสม (Compound Resistor Circuit) เป็นการต่อตัวต้านทานร่วมกันระหว่างการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนาน  การต่อตัวต้านทานแบบผสมไม่มีมาตรฐานตายตัว  เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการต่อวงจรที่ต้องการ  การหาค่าความต้านทานรวมของวงจร ให้ใช้วิธีการต่อวงจรแบบอนุกรมและต่อวงจรแบบขนานร่วมกัน  ลักษณะการต่อวงจรแบบผใม แสดงดับตัวอย่างรูปที่ 14.3 และรูปที่ 14.4

 

 

14.3 ตัวเก็บประจุ

 

 

            วงจรตัวเก็บประจุ (Capaciter Circuit) คือการต่อตัวเก็บประจุแต่ละตัวร่วมกัน  โดยจัดในรูปแบวงจร  สามารถจัดวงจรตัวเก็บประจุได้ 3 แบบ คือวงจรอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสม วงจรตัวเก็บประจุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติของวงจรแตกต่างกันไปดังนี้

14.3.1  วงจรตัวเก็บประจุแบบอนุกรม

 

           วงจรตัวเก็บประจุแบบอนุกรม (Series Capacitor Circuit) เป็นการนำตัวเก็บประจุแต่ละตัวมาต่อเรียงลำดับกันไป ชนิดหัวต่อท้ายเป็นลำดับไปเรื่อยๆ ลักษณะการต่อวงจร แสดงดังรูปที่ 14.5

 

 

            การต่อตัวเก็บประจุแบบนี้ มีผลให้ฉนวนของตัวเก็บประจุมีความหนามากขึ้น  แผ่นโลหะตัวนำ 2 แผ่นหัวท้ายของตัวเก็บประจุรวมห่างกัน  มีผลให้ค่าความจุรวมของตัวเก็บประจุลดลง  ค่าความจุรวมที่ได้มีค่าน้อยกว่าค่าความจุตัวที่น้อยที่สุดในวงจร  การหาค่าความจุรวมในวงจรแบบอนุกรม เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

 

 

14.3.2  วงจรตัวเก็บประจุแบบขนาน

 

          วงจรตัวเก็บประจุแบบขนาน (Parallel Capacitor Circuit) เป็นการนำตัวเก็บประจุแต่ละตัวมาต่อคร่อมขนานกันทุกตัว มีุจุดต่อร่วมกัน 2 จุด ลักษณะการต่อวงจร แสดงดังรูปที่ 14.6

 

 

            การต่อตัวเก็บประจุแบบนี้  เป็นการเพิ่มพื้นที่ของแผ่นโลหะตัวนำในตัวเก็บประจุรวมทำให้ค่าความจุของตัวเก็บประจุรวมเพิ่มขึ้น  ค่าความจุรวมของวงจรหาได้จากผลบวกของค่าความจุในตัวเก็บประจุทุกตัวรวมกัน

            หากตัวเก็บประจุเป็นชนิดมีขั้วบวก (+) ขั้วลบ (-) ต้องต่อขั้วให้ถูกต้องคือขั้ว (+) ให้รวมเฉพาะขั้วบวก (+) เข้าด้วยกัน และขั้วลบ (-) ก็ให้รวมเฉพาะขั้วลบ (-) เข้าด้วยกัน
            การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน  สามารถเขียนสมการหาค่าความจุรวมได้ดังนี้

 

 

 

14.3.3  วงจรตัวเก็บประจุแบบผสม

 

             วงจรตัวเก็บประจุแบบผสม (Compound Capacitor Circuit) เป็นการต่อตัวเก็บประจุร่วมกันระหว่างการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนาน  การต่อตัวเก็บประจุแบบผสมไม่มีมาตรฐานแน่นอน  เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการต่อวงจรที่ต้องการ  การหาค่าความจุรวมของวงจร ให้ใช้วิธีการต่อวงจรแบบอนุกรมและการต่อวงจรแบบขนานร่วมกัน  ลักษณะการต่อวงจรแบบผสม แสดงตัวอย่างรูปที่ 14.7 และรูปที่ 14.8

 

 

14.4 วงจรตัวเหนี่ยวนำ

 

 

            วงจรตัวเหนี่ยวนำ (Inductor Circuit) คือการต่อตัวเหนี่ยวนำแต่ละตัวร่วมกัน  โดยจัดในรูปแบบวงจร  สามารถจัดวงจรตัวเหนี่ยวนำได้ 3 แบบ  คือวงจรอนุกรม  วงจรขนาน  และวงจรผสม  วงจรตัวเหนี่ยวนำแต่ละชนิดมีคุณสมบัติของวงจรแตกต่างกันไปดังนี้

 

14.4.1  วงจรตัวเหนี่ยวนำแบบอนุกรม

 

            วงจรตัวเหนี่ยวนำแบบอนุกรม  (Series Inductor  Circuit) เป็นการนำตัวเหนี่ยวนำแต่ละัตัวมาต่อเรียงลำดับกันไป  ชนิดตัวต่อท้ายเป็นลำดับไปเรื่อยๆ ลักษณะการต่อวงจรแสดงดังรูปที่ 14.9

 

 

            การต่อเหนี่ยวนำแบบนี้  ทำให้ค่าความเหนี่ยวนำรวมเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวเหนี่ยวนำที่นำมาต่อเพิ่ม  การหาค่าความเหนี่ยวนำรวมในวงจรแบบอนุกรม  สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

 

 

14.4.2  วงจรตัวเหนี่ยวนำแบบขนาน

           

            วงจรตัวเหนี่ยวนำแบบขนาน (Parallel Inductor Circuit) เป็นการนำตัวเหนี่ยวนำแต่ละตัวมาต่อคร่อมขนานกันทุกตัว  มีจุดต่อร่วมกัน 2 จุด  ลักษณะการต่อวงจร แสดงดังรูปที่ 14.10

 

 

            การต่อตัวเหนี่ยวนำแบบนี้  ทำให้ค่าความเหนี่ยวนำรวมของวงจรลดลง  ให้ค่าความเหนี่ยวนำรวมในวงจรน้อยกว่าค่าความเหนี่ยวของตัวเหนี่ยวนำตัวที่มีค่าน้อยสุดในวงจร  การหาค่าความเหนี่ยวนำรวมแบบขนาน  สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

 

 

 

14.4.3  วงจรตัวเหนี่ยวนำแบบผสม

 

            วงจรตัวเหนี่ยวนำแบบผสม (Compound Inductor Circuit) เป็นการต่อตัวเหนี่ยวนำร่วมกันระหว่างการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนาน  การต่อตัวเหนี่ยวนำแบบผสมไม่มีมาตรฐานแน่นอน  เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการต่อวงจรที่ต้องการ  การหาค่าความเหนี่ยวนำรวมของวงจร ให้ใช้วิธีการต่อวงจรแบบอนุกรม  และต่อวงจรแบบขนานร่วมกัน  ลักษณะการต่อวงจรแบบผสม  แสดงดังตัวอย่างรูปที่ 14.11 และรูปที่ 14.12

 

 

ย้อนกลับ

แบบฝึกหัดบทที่ 18

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์