ภาพประกอบการศึกษา

พลังงาน

 

พลังงานแสง โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปของการแผ่รังสี ผ่านอวกาศและบรรยากาศชั้นต่างๆ ของโลกมาตามลำดับ รังสีต่างๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น รังสีอุลตราไวโอเลตถูกดูดกลืนในชั้นของบรรยากาศเขตโอโซน และแสงอินฟาเรดซึ่งให้ความร้อนจะถูกดูดไว้ด้วยไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้โลกของเราได้รับรังสีช่วงคลื่นที่พอเหมาะ

พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานที่เกิดจากการแตกตัวของธาตุกำมันตรังสี เช่น ยูเรเนียม แล้วให้พลังงานออกมาเป็นจำนวนมากมาย พลังงานเหล่านี้ หากนำมาใช้อย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติอย่างมาก ได้แก่การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคต่างๆ (ในภาพคือเตาปฏิกรปรมาณูที่บรรจุแร่กำมันตรังสียูเรเนียม)

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน เนื่องจากพลังงานเปลี่ยนรูปได้ เราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานได้หลายอย่าง เช่น พลังงานไฟฟ้าเครื่องจักรกลซึ่งสามารถทำงานชักรอกกระเช้าไฟฟ้าเลื่อนขึ้นสู่ยอดเขาสูงได้

 

พลังงานลม ลมเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ เราสามารถนำเอาพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น การเดินเรือ การหมุนกังหันลมเพื่อให้ระหัดวิดน้ำทำงาน และในปัจจุบันมีการวิจัยเกี่ยวกับการนำพลังงานรูปต่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

 

      

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ