กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ทฤษฎีโดเมนของสภาวะแม่เหล็ก

Domain theory of magnetism

      กล่าวว่า  สารแม่เหล็ก ประกอบด้วยไดโพล หรือ  โมเลกุลแม่เหล็ก  ซึ่งมีแรงกระทำซึ่งกันและกัน  และอยู่ในบริเวณหนึ่งๆ  เรียกว่า  โดเมน  ซึ่งมีขั้วชี้ไปทิศเดียวกัน   สารแม่เหล็กจะกลายเป็นแม่เหล็กเมื่อโดเมนอยู่อย่างเป็นระเบียบ

Magnetization  การทำแม่เหล็ก

      เมื่อวัตถุถูกทำให้เป็นแม่เหล็ก ไดโพลทั้งหมดจะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ  (ทฤษฎีโดเมน)  เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ในสนามแม่เหล็ก  และเรียกว่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก

การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก

Single  touch:  การสัมผัสทางเดียว

      วิธีการทำแม่เหล็กโดยใช้ปลายแท่งแม่เหล็ก ถูบนวัตถุซ้ำหลายครั้งในทางเดียวกัน วัตถุจะถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กโดยสนามแม่เหล็ก จากแท่งแม่เหล็ก

Divided   touch :  การสัมผัสแบบแยกส่วน

      เป็นการใช้ปลายแท่งแม่เหล็ก แท่ง  ที่มีขั้วต่างกันถูบนวัตถุหลายๆครั้ง   วัตถุนั้นจะถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กจาก สนามแม่เหล็กจาก สนามแม่เหล็กทั้งสอง

Demagnetization  : การทำลายสภาพแม่เหล็ก

      เป็นการลบล้างอำนาจแม่เหล็กของวัตถุ  ซึ่งอาจทำได้โดยวางแท่งแม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก ที่เปลี่ยนแปลง  เช่น สนามแม่เหล็กในขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าสลับ  อย่างไรก็ตามไดโพล   สามารถถูกกระตุ้นให้มีทิศทางไม่เป็นระเบียบได้โดยใช้ฆ้อนเคาะแท่งแม่เหล็กหรือใช้ความร้อนสูงกว่า 700 องศาเซลเซียส

การทดลองเสมือนจริง

 

การทดลองเรื่องสนามแม่เหล็ก  คลิกครับ

การทดลอง

      ให้กดเมาส์ที่เข็มเพื่อถูเข็มกับแม่เหล็กถาวร  ให้คุณสังเกตว่า อะไรเกิดขึ้น จงอฺธิบายอย่างละเอียด

__________________________________________________________

      เมื่อใช้ฆ้อนตีเข็มหมุด  อะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้น  จงอธิบาย

__________________________________________________________

 


 


 

Self-demagnetization :  การลดอำนาจแม่เหล็กในตัวเอง

       อำนาจแม่เหล็กสูญเสียไปได้เนื่องจากการดึงดูดของไดโพล  ในแท่งแม่เหล็ก  เราสามารถลดการสูญเสียอำนาจแม่เหล็กในตัวมันเองได้โดยใช้แผ่นเหล็กอ่อน  (เรียกว่า แผ่นรักษาแม่เหล็ก)  แตะที่ขั้วเพื่อทำให้เป็นวงปิด

 

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกของบทความคลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1. แม่เหล็ก

 2. ทฤษฎีโดเมนของสภาวะแม่เหล็ก

 3. สนามแม่เหล็ก

 4. สภาวะแม่เหล็กโลก

 5. แม่เหล็กไฟฟ้า

 6. ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า


 •   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต