ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ดาวพลูโต
ดาวเคราะห์น้อย
ดาวหาง
การสำรวจดาวศุกร์


ไพโอเนียร์ วีนัส 2


ไพโอเนียร์ วีนัส 1
โคจรรอบดาวศุกร์

ยานลำลูกลงสู่พื้นผิว
โครงการไพโอเนียร์ วีนัส
Pioneer Venus
พ.ศ.2521-2535

ยานไพโอเนียร์ วีนัส 1 (พ.ศ.2521)
หรือรู้จักกันในชื่อ ไพโอเนียร์ 12 ถูกส่งออกไปเมื่อ 20 พฤษภาคม 2521 เป็นยานอวกาศลำแรก ที่โคจรสำรวจทำแผนที่พื้นผิวดาวศุกร์ด้วยระบบเรดาร์ ตรวจพบว่ามีฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ในบรรยากาศ ของดาวศุกร์ แต่ไม่พบสนามแม่เหล็ก เครื่องมือส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติงานได้ดีจนสัญญาณขาด หายไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2535 สันนิษฐานว่ายานถูกเผาไหม้สลายไปเมื่อเข้าสู่บรรยากาศ ดาวศุกร์

ยานไพโอเนียร์ วีนัส 2 (พ.ศ.2521)
ยานไพโอเนียร์ วีนัส 2 หรือเรียกกันว่า ไพโอเนียร์ 13 ประกอบด้วยยานหลายส่วน คือ ยานโดยสาร
ซึ่งบรรทุกยานสำรวจบรรยากาศลำใหญ่ 1 ลำ และยานลำลูกเล็ก ๆ อีก 3 ลำ เพื่อแยกลงสำรวจ บรรยากาศของดาวศุกร์ ยานไพโอเนียร์ วีนัส 2 ปล่อยยานลำลูกทั้ง 4 ลำ ฝ่าบรรยากาศหนาทึบ ของดาวศุกร์ลงไปกับร่มชูชีพ ยานลำใหญ่ถูกเผาไหม้สลายไปในบรรยากาศระดับสูง ขณะที่ยานลำลูกลงจอดบนพื้นผิวดาวศุกร์ ส่งข้อมูลกลับมายังโลกนานประมาณ 1 ชั่วโมง

 

โครงการเวเนรา
Venera,สหภาพโซเวียตรัสเซีย
พ.ศ. 2510-2526ยานเวเนรา 15
สหภาพโซเวียตรัสเซียส่งยานอวกาศในโครงการเวเนรา สำรวจดาวศุกร์หลายลำ และประสบ ความสำเร็จมาเป็นลำดับ นับจากยานเวเนรา 4- 16

ยานเวเนรา 9 และ 10 ถูกส่งตามกันไป เปิดเผยสภาพดาวศุกร์มากที่สุด ยานแต่ละลำประกอบ ด้วยยานโคจรและยานลงพื้นดิน ยานโคจรรอบดาวศุกร์ถ่ายภาพเมฆและสำรวจบรรยากาศชั้นบน ตรวจวัดสภาวะอากาศ ยานลำลูก 2 ลำลงสู่พื้นผิว ส่งภาพถ่ายขาวดำของพื้นผิวดาวศุกร์มาเป็น ครั้งแรก พื้นที่ยานลงจอดเต็มไปด้วยก้อนหิน ยานเวเนรา 9 ส่งข้อมูลนาน 53 นาที ส่วนยาน
เวเนรา 10 ส่งข้อมูลนาน 65 นาที ยานเวเนรา 13 และ 14 หนัก 5,000 กิโลกรัม ยานลำลูกส่ง ภาพขาวดำและภาพสีรอบทิศของพื้นผิวดาวศุกร์เป็นครั้งแรก
โครงการแมกเจลแลน
(Magellan,พ.ศ.2532-2537)
ยานแมกเจลแลนถูกส่งออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2532 โคจรรอบดาวศุกร์นาน 4 ปี ระหว่าง พ.ศ.2533-2537 ในแนวขั้วเหนือใต้เป็นรูปวงรี ยานถ่ายภาพด้วยระบบเรดาร์ทำให้ได้ข้อมูล ทำแผนที่ดาวศุกร์ได้ถึง 99 %

ยานแมกเจลแลนเริ่มทดสอบเทคนิคการเข้าสู่วงโคจรรอบดาวเคราะห์ โดยใช้แรงเสียดทานของ บรรยากาศค่อย ๆ ลดระดับการโคจรรอบดาวเคราะห์ เรียกวิธีการนี้ว่า aerobraking ในที่สุด ยานถูกกำหนดให้ตกเข้าสู่บรรยากาศดาวศุกร์ เพื่อสำรวจข้อมูลของบรรยากาศก่อนที่ยานจะถูก เผาไหม้สลายไป

เป้าหมายโครงการ
เพื่อศึกษาสำรวจดาวศุกร์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ลักษณะทางธรณีวิทยา ใจกลางดาวศุกร์ ทำแผนที่ พื้นผิว สนามความโน้มถ่วง อุณหภูมิ ความกดบรรยากาศ สภาพการสึกกร่อนบนดาวศุกร์ องค์ประกอบและกระบวนการทางเคมีบนดาวศุกร์ เป็นต้น


ค้นข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html
http://solarviews.com/eng/homepage.htm
http://www.planetscapes.com/solar/eng/history.htm
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronology.html


< BACK HOME   I NEXT >
salin

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์