farm_home.giffarm_up.giffarm_back.giffarm_next.gif    Physics  Online                   R.Sombutruk                                                             

พลังงานจลน์ของการหมุน
Rotational Kinetic Energy

                  ในขณะที่วัตถุกำลังหมุน ย่อมมีพลังงานจลน์ของการหมุนด้วย

                         จาก                                                            

                                                                          

                                            แต่                           

                                           และ                                         

                                 ดังนั้น                           anipurple06_back.gif     (พลังงานจลน์ของการหมุน)

             พิจารณาในกรณีที่วัตถุกลิ้ง (เคลื่อนที่ด้วยหมุนด้วย) (ดังรูป)

           ในขณะที่วัตถุกลิ้งจะเป็นการเคลื่อนที่ ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แบบพร้อมๆ กันคือการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของศูนย์กลางมวล กับการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบศูนย์กลางมวล
     ดังนั้นพลังงานจลน์ของการกลิ้งจะได้

                  

 anipurple06_next.gif         

 

     ในกรณีที่วัตถุกลิ้งลงมาจากพื้นเอียง   (ดังรูป )         

จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน จะได้

            

 

 

 

 ต้วอย่าง

หน้าแรก   หน้าก่อน   หน้าถัดไป 

 1. การทดลองเลี้ยงแท่งมวลไว้บนมือ

 2. คำถามของการหมุน

 3. ทฤษฎีแกนขนาน

 4. ทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบหมุน  ของ  R.Sombutruk

 5. วัตถุแข็งเกร็ง

 6. ความเร็วเชิงมุม

 7. ความเร่งเชิงมุม

 8. ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และการเคลื่อนที่แบบหมุน

 9. ทอร์ค  (Torque)

 10. การศึกษาหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการหมุนของวัตถุ

 11. ทอร์คที่เกิดจากแรงกระทำที่จุดต่างกัน

 12. โมเมนต์ความเฉื่อย  (Moment of Inertia)

 13.  Common Moments of Inertia

 14. โมเมนตัมเชิงมุม

 15. กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

 16. พลังงานจลน์ของการหมุน

 

 
กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 1

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง