เมกกะโอห์มมิเตอร์
       เมกกะโอห์มมิเตอร์ ( Megaohmmeter ) หรือเมกเกอร์ ( Megger ) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าความต้านทานสูง ๆ ( High – resistance ) ที่ทีค่าเป็นเมกกะโอห์มขึ้นไป อย่างเช่น ใช้วัดค่าความต้านทานของฉนวน ( nsulation ) ไฟฟ้า ( 1 เมกะโอห์ม = 106 )

      ส่วนประกอบเครื่องวัดเมกะโอห์มประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟตรงแรงดันไฟสูงคงที่ ( Constant – high – source ) ( มีค่าอยู่ระหว่าง 100 V และ 500 V ) เข็มชี้บ่ายเบนโดยระบบเครื่องวัดPMMC ขดลวด 2 ชุด แม่เหล็กถาวร ส่วนประกอบและวงจรของเมกะโอห์มมิเตอร์ การทำงานของเครื่องมือวัดเมกะโอห์มมิเตอร์คือ ขณะยังไม่ต่อความ ต้านทาน ที่จะวัด ( RX ) เมื่อหมุนอาร์เมเจอร์โดยมือหมุน ( Hand Cranked ) ของเครื่องกำเนิดให้ตัด กับเครื่อง กำเนิดแม่เหล็กถาวร จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นและมีกระแสไหลผ่านขดลวดควบคุม ( Control coil ) ที่มี R1 ต่ออนุกรมอยู่ ( ไม่มีกระแสไหลผ่านขดลวดบ่ายเบน ( Deflection coil ) ที่ต่ออนุกรมกับ R2 ) อำนาจแม่เหล็กของ Control coil จะผลักกับอำนาจแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรทำให้เข็มชี้บ่ายเบนไปอยู่ที่ตำแหน่ง “ฟินนิตี้โอห์ม” บนสเกล

         ต่อไปสมมติว่าต่อความต้านทานภายนอก ( RX ) เข้าที่ขั้วต่อดิน ( Ground ) จุด B กับขั้วต่อจุด A ( Terminal A ) เมื่อหมุนเครื่องกำเนิดจะมีกระแสไหลผ่าน Control coil และ Deflection coil พร้อมกัน เกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นกับ ขดลวดทั้งสองแต่อำนาจแม่เหล็กที่ Deflection coil จะมากกว่าทำให้เข็มชี้บ่ายเบนไปทางขวามือ ( 0 โอห์ม ) จึงอ่านค่า บน สเกลโอห์มได้ การบ่ายเบนของเข็มชี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าความต้านทาน RX สำหรับความต้านทาน R1 และ R2 ทำหน้าที่จำกัดกระแสให้กับขดลวดทั้งสองถ้าชอร์ตปลายสายวัด คือจุด A กับ B เข้าด้วยกัน ทำให้กระแส ไหลผ่านขดลวด บ่ายเบนมากที่สุด เข็มชี้บ่ายเบนไปยังตำแหน่ง “ 0 โอห์ม “ บนสเกล ขณะนี้ RX มีค่าเท่ากับ 0 โอห์ม เครื่องวัดแบบนี้จะไม่มีสปิงสำหรับดึงเข็มชี้กลับที่เดิม ( คือตำแหน่ง อินฟินิตี้ )         ดังนั้นเมื่อเครื่องวัดไม่ได้ใช้งานเข็มชี้จะหยุดอยู่ ณ ตำแหน่งใดก็ได้สำหรับขั้วต่อการ์ดดริง ( Guard ring terminal ) มีไว้สำหรับป้องกันไฟฟ้ารั่วจากเครื่องวัดดูด

             จากรูปข้างล่างแสดงตัวจริงของเมกะโอห์มมิเตอร์ประกอบด้วย 2 พิสัย คือพิสัย 0-500 เมกะโอห์ม ( ตำแหน่งกลางสเกลมีค่า 5 เมกกะโอห์ม ) และพิสัย 0 – 200 โอห์ม ( ตำแหน่งกลางสเกลมีค่า 10 โอห์ม )


 

กลับสู่เมนูหลัก

ของ     ฟิิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 วิชาที่ว่าด้วย เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

  มาตรฐานการวัด 
  คาร์สันวาลมิเตอร
  เครื่องกำเนิดความถี่
  เพาเวอร์ แฟกเตอร์ มิเตอร์
  AC แอมมิเตอร
  วงจรบริดจ์ DC , AC
  Frequency
 
  โอห์มมิเตอร์
  ออสซิโลสโคป
  AC โวลต์มิเตอร์
  DC โวลต์มิเตอร์
  วัตต์มิเตอร์
  
 
 
   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกเรื่องการทดลองเสมือนจริง

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง