ทฤษฎีเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

ทดลองเรื่องเวอร์เนียร์ฉบับ  Flash  คลิกครับ

หน้าก่อน  หน้าถัดไป

1. วิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

2. ทฤษฎีเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

3. ความละเอียดของสเกลเวอร์เนียร์

4. การอ่านสเกลเวอร์เนียร์


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง